Elias Lönnrot

ELIAS LÖNNROT 1802–1884

Elias Lönnrot var en av sin tids storheter. Han har sammanställt Kalevala och Kanteletar, men var också

– forskningsresande,
– språkförnyare och språkvårdare,
– ordboksförfattare,
– folkbildare,
– föregångare inom finsk botanik,
– psalmdiktare,
– föreningsman,
– journalist,
– förläggare,
– läkare,
– vetenskapsman och
– professor i finska språket och finsk litteratur.

1802
Elias Lönnrot föds i Sammatti 9.4.
Han döps 11.4 av pastor Gabriel Procopaeus i Karislojo.

1814
Går under hösten i skola vid Ekenäs pedagogium.

1815
Fortsätter under våren och hösten skolgången i Ekenäs.

1816
Skriver 5.4 in sig i första klass vid Åbo katedralskola.

1818
Hoppar på våren av katedralskolan.
Åker i ett par år runt i Sammatti och grannsocknarna för att tjäna ihop pengar på att sy och sjunga.

1820
Förs 20.3 in i Borgå gymnasiums matrikel.
Får 9.4 slutbetyg från gymnasiet och blir apotekslärling
i Tavastehus, där han bor i två år.

1822
Tillbringar sommaren i Sammatti medan han förbereder sig för sin studentexamen.
Förs 11.10 in i Åbo universitets matrikel.

1823
Avlägger 10.6 stipendiatexamen och arbetar under sommaren som informator i Euraåminne i länsman T. M. Hoeckerts familj.

1824
Åbo Underrättelser publicerar 14.2 Lönnrots första alster, en liten diktöversättning. Arbetar under våren och de följande fyra somrarna som informator i professor J. A. Törngrens familj på Laukko i Vesilax.

1826
Försvarar 10.6 professor H. Fattenborgs stipendiatteser.

1827
Magisteravhandlingen De Väinämöine priscorum fennorum numine blir klar 14.2.
Får 11.6 intyg på sin filosofie kandidatexamen.

1828
Ger sig 29.4 ut på sin första runoinsamlingsresa från Sammatti.
Möter runosångaren Juhana Kainulainen i Kesälax 8–13.6.
Återvänder 4.9 till Laukko från sin resa.
Påbörjar i slutet av oktober sina medicinstudier vid Helsingfors universitet.

1830
Medicine kandidatexamen 14.12.

1831
Fungerar 16.2 som sekreterare på Finska litteratursällskapets grundande möte.
Åker på sin andra runoinsamlingsresa 28.5–6.8.
Återvänder till Helsingfors 22.8 för att bli koleraläkare och börjar i september arbeta som ambulerande kolerainspektör.
Nedtecknar i november Helkasånger på Huittula i Sääksmäki under en kolerainspektionsresa.

1832
Licentiatexamen i medicin 4.5.
Försvarar 15.6 sin avhandling Om Finnarnes magiska medicin.
Promoveras 20.6 till medicine doktor.
Åker 13.7–17.9 på sin tredje runoinsamlingsresa.
Utses 26.9 till underläkare i Uleåborg.

1833
Flyttar 21.1 till Kajana för att bli tjänstgörande distriktsläkare.
Insjuknar 20.2 i svår tyfus, och i början av mars sprider sig ett rykte i södra Finland om att Lönnrot är död.
Lönnrot tillfrisknar i början av april och börjar utöva sin tjänst.
Utses 24.7 till ordinarie distriktsläkare i Kajana.
Skriver 25.7 för första gången till K. N. Keckman om att sammanställa olika folkdikter till ett miniepos.
Fjärde runoinsamlingsresan 9–28.9, träffar Ontrei Malinen och Vaassila Kieleväinen i Vuonninen.
Skriver 3.12 för första gången till Henrik Cajander om idén att sammanställa de berättande sångerna till en helhet.

1834
Köper i mitten av mars sitt första hus Hövelö i Paldamo.
Femte runoinsamlingsresan 13–30.4.
Lönnrot hör 25–27.4 den främste experten på de gamla runosångerna, Arhippa Perttunen i Latvajärvi, sjunga.
Reser under två månaders tjänstledighet 8.5–23.7 till Helsingfors, Sammatti och Laukko.
Sammanställer Gamla Kalevalas sista tredjedel under en vaccinationsinspektionsresa till Repola 22.10–14.11.

1835
Säljer i början av året Hövelö och köper i Paldamo gårdarna Polvila och Partala, som står under kollektivjordbruk, samt ett stadshus vid Kajana torg.
Daterar Gamla Kalevalas förord 28.2.
Åker 4.4–16.5 på sin sjätte runoinsamlingsresa.
Gör i slutet av augusti under en läkarresa en avstickare till den avlägsna byn Lapukka på andra sidan gränsen.
Gamla Kalevalas första del kommer ut i bokhandeln 20.12.

1836
I början av mars kommer Gamla Kalevalas andra del ut.
Beviljas 1.9 ett års tjänstledighet för en forskningsresa. Resan skjuts upp ett par veckor, eftersom en rödsotsepidemi bryter ut i Kajana.
Storinsamlingens första etapp 16.9–12.12.

1837
Storinsamlingens andra etapp 20.1–10.5.
Lönnrot hotas till livet 28–29.1 i Jäletjärvi.
Storinsamlingens tredje etapp 6.6–15.11.

1838
Åker i september på sin åttonde runoinsamlingsresa till trakterna kring Ilomants och Pielisjärvi.

1839
Blir 8.4 medlem i Finska Vetenskaps-Societeten.
En kyrkobåt välter 19.5 i Sipinens ström i Kajana. Lönnrots brorson Kaarle och en tjänarinna drunknar. Lönnrot räddar sig med knapp nöd in till stranden.
Sju månaders tjänstledighet med början 21.12.

1840
Är 9.3 närvarande vid Savolax-karelska studentnationens årsfest, där man för första gången firar Lönnrot, Runeberg och Snellman som storheter.
Daterar förordet till Kanteletar 9.4. Första delen kommer ut samma månad.
Lönnrot är 14–21.7 hedersgäst vid Helsingfors universitets 200-årsfest.
Senaten beviljar honom 4.8 en andra tvåårig tjänstledighet för att utarbeta en ordbok. Tjänstledigheten inleds 15.10.
På ett möte mellan fyra distriktsläkare i Nissilä i Idensalmi beslutar man sig 11–13.9 för att starta den periodiska skriften Suomi.

1841
Första etappen av andra storinsamlingen 16.1–30.5. Resan avbryts i Petrozavodsk på grund av passbråk.
Den tionde och samtidigt längsta insamlingsresan, som sträcker sig till Lappland, Archangelsk och Lotinapelto, påbörjas 31.10.

1842
Den tionde insamlingsresan avslutas i Kajana 20.10.

1843
Tack vare ett brev från F. J. Rabbe, som publiceras anonymt i Helsingfors Morgonblad, beviljas Lönnrot 13.11 fem års tjänstledighet.

1844
Fem års tjänstledighet inleds 1.1, men i praktiken först 26.3.
Åker 24.6 på en forskningsresa till Estland.
Utses 2.8 tillhedersmedlem i Estniska lärda sällskapet.
Återvänder 10.12 från Estland via S:t Petersburg.

1845
Åker 27.2 från Helsingfors till Kajana, under början av resan i sällskap av M. A. Castrén och J. R. Bergstad som är på väg till Sibirien.
Utses 24.3 till korrespondentmedlem i Estniska litteratursällskapet.

1847
Under litterärt arbete på Laukko gård från föregående jul fram till mitten av april.
Börjar redigera Nya Kalevala i början av maj.
I tjänst från jul till slutet av februari medan vikarien är på resande fot.

1848
Färdigställer Nya Kalevala på Laukko från mitten av augusti till slutet av maj 1849.

1849
Undertecknar förordet till Nya Kalevala 17.4.
Ingår äktenskap med Maria Piponius 13.7.
Börjar 15.7 utöva sitt läkaryrke igen.
Blir medlem i Konstnärsgillet i Finland 31.12.

1850
Lönnrots första barn föds på Elias dag 17.4, pojken får namnet Elias.
Utses 25.4 till korrespondentmedlem i Preussiska vetenskapsakademien.

1851
Lönnrots far dör 18.10 i Kajana.

1852
Dottern Maria föds 18.6.
Sonen Elias dör 16.9.

1853
Lönnrot försvarar 14.5 sin avhandling Om det Nord-Tschudiska språket inför en professorstjänst i finska språket och finsk litteratur.
Utses 21.10 till professor i finska språket och finsk litteratur.

1854
Flyttar i januari från Kajana till Helsingfors.
Håller 14.2 sin installationsföreläsning på universitetet.
Utses 16.3 till föreståndare för Finska litteratursällskapet.
Flyr 5.5 med familjen undan Krimkriget till sommarbostaden Mikkola i Sammatti, där han blir kvar fram till slutet av september.

1855
Utnämns 29.4 till ordförande för Finska Vetenskaps-Societeten.
Semestrar i juni och juli i Kajana och tillbringar den övriga tiden i Sammatti.
Dottern Ida föds i Sammatti 8.8.

1856
Tillbringar sommar- och julledigheten i Sammatti.

1857
Åker 5.5 till Kajana för att bekämpa hungersnöden, återvänder i slutet av augusti.

1858
Dottern Elina föds i Helsingfors 5.2.
Tillbringar sommar- och julledigheten i Sammatti.

1859
Lönnrots mor dör i Sammatti 21.3.
I början av november köper Lönnrot Niku hemman i Sammatti.
Blir 16.12 medlem i Ungerska vetenskapsakademin.

1860
Promoveras 31.5 till hedersdoktor för Helsingfors universitets filosofiska fakultet samt på våren till hedersmedlem för Österländska och amerikanska etnografiska sällskapet.
Tillbringar sommar- och julledigheten i Sammatti.
Dottern Thekla föds i Helsingfors 23.9.

1861
Väljs 13.2 in i kommittén som granskar förslaget om folkskoleväsendet i Finland.
Tillbringar sommaren i Sammatti.

1862
Väljs 12.5 in i kommittén som lämnar utlåtande om finska språkets eventuella användning som kanslispråk.
Säger i juni upp sig som professor efter fullgjord tjänst och får hederstiteln kansliråd.

1863
Opponent när A. Ahlqvist försvarar sin professorsavhandling Suomalainen runousoppi kielelliseltä kannalta (Finsk poetik ur ett språkligt perspektiv) 31.1.
Återupptar i februari ordboksarbetet.
Utses 16.3 till hedersföreståndare för Finska litteratursällskapet.
Väljs 20.4 in i finska psalmbokskommittén.
Opponent när K. A. Gottlund försvarar sin professorsavhandling 25.4.
Tack vare Lönnrot och på hans bekostnad grundas 10.5 Sammatti folkbibliotek.

1864
Blir 14.1 medlem i Naturvetenskapliga sällskapet i Ungern.

1865
Utnämns 18.4 till riddare i svenska Nordstjärneorden.

1866
Psalmbokskommitténs andra sessionsperiod i Åbo 10.9–19.12.

1867
Finskt-svenskt lexikons häfte I ges ut i mars.

1868
Psalmbokskommitténs tredje sessionsperiod 17.1–15.2.
Hustrun Maria Lönnrot dör 21.7.
I september inleder Sammatti folkskola, som grundats av Lönnrot, sin verksamhet.

1869
Köper 17.8 Lammi hemman.

1870
Lider av sitt brutna ben i Loimaa 22.1–24.4.
Studenthusets invigning 26–27.11. Lönnrot skriver en festdikt.

1871
Psalmbokskommitténs fjärde sessionsperiod 15.1–24.4.
Tysklands kejsare utnämner 24.1 Lönnrot till riddare av Pour le mérite-riddarorden.

1872
Allmän folkfest 30.10 till jubelstudenterna Lönnrots, Runebergs och Snellmans ära.

1874
Dottern Maria dör 6.1.

1875
Utses i januari till hedersmedlem i Eesti Kirjameeste Selts.
Lider i november-december av en skadad fot.

1876
Köpehandlingen över försäljningen av Niku hemman till U. Cygnaeus 21.1.
Utses 10.2 till hedersmedlem i Lingvistiska Sällskapet i Paris.
Finlands första kyrkomöte 1–30.6. Lönnrot är med som representant för Raseborgs västra prosteri.
Dottern Elina dör 3.12.
Utses 29.12 till hedersmedlem i Sankt Petersburgs Vetenskapsakademi.

1877
Promoveras 31.5 till jubelmagister.

1879
Dottern Thekla dör 22.3.

1880
Finskt-svenskt lexikons andra och sista häfte färdigställs i september.
Utses 8.11 till hedersmedlem av Finska Vetenskaps-Societeten.

1881
Reser till norra Finland 7.6–22.7.

1882
Utses till hedersmedlem av Konstnärsgillet i Finland 5.2.
Är i Helsingfors 20.3–28.4 för 80-årsfirandet.
Promoveras 1.6 till jubeldoktor i medicin och kirurgi.

1883
Utses i september till hedersmedlem av Finska Läkaresällskapet.

1884
19.3 avlider Lönnrot på Lammi hemman i Sammatti.
Begravs i Sammatti 3.4.

Källa:
Pekka Laaksonen: Elias Lönnrot 1802–1884. I verket Sammatti. Elias Lönnrotin kotipitäjä (Sammatti. Elias Lönnrots hemsocken), red. Veikko Kallio. Otava 2002.