Vuosikirja 2017

Näkyväksi sepitetty maa

Kalevalaseuran vuosikirja 96.

Näkyväksi sepitetty maa
Kalevalaseuran vuosikirja 96

Toim. Mari Mäkiranta, Ulla Piela ja Eija Timonen
Kannen kuva Laura Böök

 

Ympäristöä, maisemaa, tilaa ja paikkaa on mahdollista tarkastella suomalaisuudesta kertovina visuaalisina esityksinä. Esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelan ja hänen aikalaistensa teokset ovat vaikuttaneet monella tavalla tapoihin, joilla katsomme ympärillemme. Nämä katsomisen tavat ja kuvakulmat ovat näkyneet monella tavalla suomalaisten taiteilijoiden, arkkitehtien, visuaalisten suunnittelijoiden ja muotoilijoiden valinnoissa.

Suomalaisessa nykykulttuurissa on kuitenkin tarve ja mahdollisuus tuottaa suomalaisuuteen myös traditiosta poikkeavia katsomisen tapoja ja uudenlaisten visuaalisten tilojen suunnittelua. Tämä on havaittavissa suomalaisten arjessa, kotien sisustuksissa, kaduilla, kahviloissa, julkisissa tiloissa ja mediataiteessa.

Teoksessa esitellään, millaisten arvovalintojen, kuvakulmien, lähestymis- ja katsomistapojen seurauksina Suomi-kuvat ovat syntyneet. Lisäksi kirjoittajat tekevät tulkintoja katsomiseen ja havaitsemiseen liittyvien valintojen vaikutuksesta suomalaisen katseen ja Suomi-kuvaston syntymiseen, sen sisältöön, muutoksiin ja merkityksiin.

Kirjassa pohditaan myös luonto- ja kulttuuriympäristöihin liittyvissä kuvissa ja kuvastoissa tapahtuneita muutoksia sekä historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen käsitysten ja ideologisten muutosten vaikutuksia visuaalisiin esityksiin Suomesta ja suomalaisuudesta. Lisäksi kirjassa tarkastellaan visuaalisen Suomi-Brändin muutoksia ja niiden syitä.

Näkyväksi sepitetty maa on ajantasainen kartoitus siitä, miten katsomisen kohteita on tarkasteltu ja tulkittu taiteen ja kulttuurin tutkimuksen piirissä.

Sisällys

Mari Mäkiranta ja Eija Timonen
Muuttuvat suomalaisuuden kuvastot

Muutos

Annette Arlander
Maisema, materia ja muutos. Harakan saaren luontokulttuuria dokumentoimassa

Päivi Granö, Lauri Kemppinen ja Anniina Koivurova
Rintamamiestaloja ja trampoliinipihoja. Kotien pihapiiri koululaisten kuvaamana

Jenni Pätäri ja Reijo Kupiainen
Koulutaulujen Suomi

Hanna Snellman
Mielikuva ”suomalaisesta” kuolemasta

Juha Ridanpää
Suomalainen elokuva ja rajan ylittämisen geopoliittinen tematiikka

Silja Nikula
Puu piirtyy paperille

Liike

Kalle Lampela
Pentti Linkolan utooppinen Suomi-visio. Retorisesta paratiisista diskursiiviseen helvettiin

Jaana Erkkilä-Hill
Maasta ja maan päällä

Raija Talvio
”Ihan on ku filmissä!” Suomalaisen elokuvan heinäkasakohtaukset

Kristian Tuomainen
Yö erällä. Moniaistinen tietäminen ja laavuestetiikka

Mari Mäkiranta ja Eija Timonen
Kongolais-suomalaiset naiset ja me. Laura Böökin valokuvan affektiivis-moniaistinen luenta

Hanna Johansson
Tieteellisiä ja kulttuurisia eläinsuhteita. Taksidermia ja kuvallisen esittämisen tekniikat suomalaisessa kuvataiteessa 1800-luvulta nykypäivään

Jyrki Siukonen
Suomi linnun silmin. Ilmakuvia ja kansallisen maiseman murtumia

Maunu Häyrynen
Kansallinen maisemakuvasto ja maisemantutkimuksen paradigmanmuutos. Miten tutkia maisemakuvaston performatiivisuutta?

Kuviteltu

Maija Mäkikalli
”Satumainen Suomi-kuva”. Suomen paviljonki Shanghain maailmannäyttelyssä 2010

Leena-Maija Rossi
Satavuotiaan Suomen kuviteltu ja kuvateltu ”maakuva”

Kaisa Hiltunen, Tuija Saresma, Nina Sääskilahti & Antti Vallius
Brändätty maa. Suomi 19:llä vuosisadalla, Maabrändiraportti ja This Is Finland kansakunnan näyteikkunoina

Kirjoittajat

Kalevalaseura-säätiön toimintakertomus 2016