featured image

Vad är Kalevala?

Kalevala är finländarnas och karelarnas nationalepos. Kalevala är den finskspråkiga litteraturens mest översatta verk och en del av världslitteraturen. Kalevala är också en mångskiktad kombination av olika slags muntliga och skriftliga källor, av olika världar och betydelser, och därför är det omöjligt att presentera en enda definition eller tolkning av verket.

(Bild: Johan Blackstadius: Väinämöinen fäster strängar på kantelen, 1851. Den äldsta målningen med Väinämöinen som motiv.)

Kalevala är Lönnrots diktverk och ett konstverk från 1800-talet, trots att dess källor är djupt folkliga.

Elias Lönnrot har kallats sammanställare av det splittrade eposet, samlare av folkdiktning, skrivare, kreativ poet och sångare. I verkligheten är Kalevala Lönnrots diktverk och ett konstverk från 1800-talet, trots att dess källor är djupt folkliga. Lönnrot skapade ett epos genom att kombinera folkdikter från olika tidsperioder och av olika slag. I den finsk-karelsk-ingermanländska dikt- eller runokulturen har eposet inte förekommit som diktform, trots att en del av de episka dikterna kan jämföras med ett miniatyrepos, främst med tanke på deras längd.

Lönnrots strävan var att göra folkdikterna och deras innebörd bekanta för de utbildade invånarna i städerna, som ofta hade svaga kunskaper i det finska språket och dessutom kände dåligt till kulturen bland allmogen på andra sidan gränsen. En utmaning för det skriftliga arbetet var hur man skulle ta tillvara dikttraditionen så att den var möjligast trogen den ursprungliga runokulturen, men i sådan form att den läsande eliten ändå förstod vad dikterna handlar om.

Lönnrot hade goda förutsättningar att utföra det här arbetet. Tack vare sin utbildning hörde han till den finsksinnade bildade eliten, som började få en starkare ställning i samhället, men till sitt ursprung var han son i en fattig byskräddarfamilj. Lönnrots hemspråk var finska och han lärde sig svenska i skolan. Då han arbetade som läkare – Lönnrot verkade som distriktsläkare i Kajana i 30 års tid – och under sina många resor till avlägsna byar i Finland och Karelen, där han samlade in dikterna, kom Lönnrot närmare allmogen, jämfört med vad många av hans jämnåriga gjorde. Lönnrots syfte var att på många olika sätt försöka sprida upplysning till allmogen.