featured image

Euroopan kulttuuriperintötunnus – Kalevala, elävä eepos

Kalevala on saanut Euroopan komission myöntämän kulttuuriperintötunnuksen keväällä 2024. Tunnusta on jaettu vuodesta 2013 lähtien sellaisille Euroopan unionin alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. 

Kalevala on yksi harvoista aineettoman kulttuuriperinnön kohteista, joille on myönnetty Euroopan kulttuuriperintötunnus. Tunnus myönnettiin Kalevalalle nimenomaan ajassa elävänä eepoksena. Kalevala herättää kiinnostusta yli kulttuurirajojen ja toimii inspiraation lähteenä niin metallimusiikille ja fantasiakirjallisuudelle kuin käsityöperinteelle ja tatuointitaiteellekin. Eepos on käännetty yli 60 kielelle.

Suomen ehdokkaat tunnuksen saajiksi valitsee opetus- ja kulttuuriministeriö. Kalevalaa tunnuksen saajaksi esitti Museovirasto. Tunnukset pyrkivät edistämään eurooppalaisten tietämystä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä sekä vahvistamaan kulttuuriperinnön saavutettavuutta, myös digitaalisesti. Päähakijana oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kalevalaseura-säätiö toimii hankkeen ja sen laajan temaattisen verkoston välisenä kokoavana tahona.

Euroopan komissio: "Karjalaiseen ja suomalaiseen suulliseen perinteeseen perustuva Kalevala on yksi 1800-luvun vaikutusvaltaisimpia eepoksia. Sen lisäksi että Kalevala on tärkeä osa karjalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä, se on myös osoitus eurooppalaisten kulttuurien ja identiteettien vuorovaikutuksesta ja monikerroksisuudesta.”

Hakemus laadittiin yhteistyössä Kalevalaan ja karjalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön erikoistuneiden toimijoiden kanssa. Myös tunnuksen hyväksymisen jälkeen aloitettava hanke suunnitellaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa – tavoitteena on mahdollisimman avoin ja osallisuutta tukeva prosessi, jossa hyödynnetään myös ajankohtaista kriittistä Kalevala-tutkimusta ja -keskustelua sekä digitaalisia menetelmiä ja kaikille avoimia digitaalisia aineistoja. 

Hankkeen päämäärät: Eeppinen kaleidoskooppi

Kalevala on julkaisemisestaan lähtien toiminut tieteen, taiteen ja kulttuurin innoittajana ja sitä on hyödynnetty myös suomalaisuuteen liittyvissä kiistoissa ja keskusteluissa. Kalevala edustaa jatkuvasti ajassa muuttuvaa, moninaisille tulkinnoille avointa karjalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä. Tunnukseen liittyvän pedagogisen ”Eeppinen kaleidoskooppi” -hankkeen tavoitteena on nostaa esiin, mitä kaikkea Kalevala on ja mitä se merkitsee 2020-luvulla. Lapsille ja nuorille suunnatun hankkeen aikana avataan karjalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä ajankohtaisista näkökulmista: millaisia suhteita erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä ja yhteisöillä on ollut Kalevalaan ennen ja nyt; entä millaisia tulkintoja Kalevalasta ja muista eurooppalaisista eepoksista voidaan tehdä esimerkiksi taiteen keinoin? Hankkeessa toteutetaan eri ikäisille eurooppalaisille nuorille suunnattuja tapahtumia ja työpajoja, joiden avulla heidät kutsutaan pohtimaan ja tulkitsemaan eurooppalaisten eeposten suhteita, itämerensuomalaista runolaulukulttuuria ja siihen liittyviä kielikysymyksiä sekä Kalevalan käyttöä eri aikoina ja merkityksiä tänä päivänä.

Kalevala ilmentää yleiseurooppalaisia aatevirtauksia ja eeposperinteitä. Esimerkiksi antiikin eepokset (Ilias, Odysseia) olivat Elias Lönnrotin esikuvia hänen laatiessaan Kalevalaa. Muita eepoksia ei Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneiden kohteiden joukossa kuitenkaan vielä ole. Valtaosa tunnuksen saaneista on aineellisia: museoita, arkeologisia kaivauksia ja muistomerkkejä. Kulttuuriperinnöt ovat lähtökohtaisesti monitulkintaisia; niihin tutustumalla ja perehtymällä opimme lisää itsestämme ja muista. Toivomme, että tunnuksen myötä herätetään myös Euroopan tasolla keskustelua eeposten elävästä perinnöstä.

Euroopan kulttuuriperintötunnus on mahdollisuus syventää Kalevalaan ja sen taustoihin liittyvää tietoa sekä kannustaa nuoria pohtimaan kulttuuriperintöä osana oman identiteettinsä muotoutumista. Tunnus tarjoaa tilaisuuden tuoda näkyväksi ja keskusteluun myös kulttuuristen vähemmistöjen ja karjalan kielen asemaa. Suomessa ja Venäjällä puhuttu karjalan kieli on uhanalainen, eikä sillä ole Suomessa virallisen kielen asemaa. Tunnuksen myötä hankkeessa lisätään myös suomalaisten tietoisuutta karjalankielisistä ja karjalaisuuden moninaisuudesta.

Niina Hämäläinen, Kalevalaseura: ”Tunnus mahdollistaa laajan yhteistyön Kalevalaan sekä karjalaiseen ja suomalaiseen kulttuuriperintöön erikoistuneiden tahojen kanssa. Tunnukseen liittyvässä pedagogisessa hankkeessa on tarkoituksena avata Kalevalan merkityksiä ja taustoja sekä kannustaa nuoria pohtimaan kulttuuriperintöä osana oman identiteettinsä muotoutumista.”

Kalevalan moniäänisyys ja ristiriitaisuus

Kalevalasta kulttuuriperintönä on puhuttava monikossa: kyse on Kalevalan monista kulttuuriperinnöistä. Kalevala ei nimittäin ole yksi versio tai tulkinta, eikä se ole vain menneisyyden eepos. Kalevala merkitsee yksilöille ja yhteisöille eri asioita, kulttuuriperintönä se on moniääninen ja myös ristiriitainen.

Kalevalan ensimmäinen laitos, ns. Vanha Kalevala (1835) perustuu pääosin vienankarjalaiseen aineistoon, mutta kansalliseepoksen aseman saanut Uusi Kalevala (1849) on lähdepohjaltaan paljon laveampi; sen aineistona on karjalaisia, suomalaisia ja inkeriläisiä runoja. Kalevalan aineistosta keskeinen osa on kerätty karjalaisilta, mutta Kalevalan saatua Suomessa merkittävän kansallisen aseman eepos on esitetty suomalaisena kulttuurina (ks. Kalevala on myös Karjalan tasavallan kansalliseepos). Kalevalan ilmestymisen jälkeen eeposta on käytetty lukuisin eri tavoin ja eri historiallisissa tilanteissa ilmentämään ja vahvistamaan suomalaisuutta.

Kalevala on myös osa maailmankirjallisuutta ja sillä on luonteva sijansa erityisesti eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä, sillä sen sepittämisen taustalla vaikuttaneet aatehistorialliset ja esteettiset suuntaukset olivat eurooppalaisia. Kalevala sai Euroopan kulttuuriperintötunnuksen osana eurooppalaista eeposperinnettä ja sen kulttuurista kaikupohjaa.

Tuomas M. S. Lehtonen, SKS: ”Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus nostaa valokeilaan paitsi Kalevalan myös sen taustalla olleen karjalais-suomalaisen suullisen perinteen sekä kreikkalais-roomalaisesta antiikista periytyneiden kirjallisten mallien soveltamisen. Suomalaisuuden tarina on rakennettu eri aineksista yli rajojen. Sen vuoksi se on myös ristiriitainen ja kiistanalainen. Kiistanalaisuus tekee Kalevalasta uusiutuvaa ja elävää kulttuuriperintöä, ja juuri se liittää Kalevalan nykyeurooppalaisille tuttuihin asetelmiin.”

Kysymys siitä, kenen kulttuuriperintöä Kalevala ensisijaisesti on, puhuttaa yksilöitä ja yhteisöjä. Käsityksiä Kalevalan omistajuudesta hämärtää eepoksen moninainen luonne: se on yhden tekijän luoma kaunokirjallinen teos, jonka aineistona on kansanrunomuistiinpanoja. Elias Lönnrot rakensi henkilöhahmot, loi juonikokonaisuuden sekä muokkasi runojen kieltä. Hänen tavoitteenaan oli julkaista yhtenäinen eeposrunoelma, jonka hän itse tulkitsi suomalaisten esihistoriaa heijastavaksi. Tästä johtuen Kalevala on monilla tavoin erilainen kuin sen lähteenä olevat kansanrunot.

Euroopan kulttuuriperintötunnus yhdessä pedagogisen hankkeen kanssa antaa mahdollisuuden syventää Kalevalan moninaisuuden ja nykykäytön ymmärtämistä, eurooppalaisten nuorten välistä vuoropuhelua sekä avata myös karjalaista, suomalaista ja inkeriläistä runolaulukulttuuria osana eeposperinnettä.

Hakijaverkosto ja yhteistyökumppanit

Hankkeen neljä päätoteuttajaa ovat

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (päähakija)
Gallen-Kallelan Museo
Juminkeko-säätiö
Parppeinvaaran runokylä

Lisäksi laajempaan  verkostoon kuuluvat

Kalevalaseura-säätiö (koordinoiva taho)
Kalevalaisten Naisten Liitto
Karelia-ammattikorkeakoulu
Karjalainen Nuorisoliitto
Karjalan Liitto
Karjalan Sivistysseura
Paikkarin torpan tuki
Runolaulu-Akatemia
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
Taideyliopiston Kansanmusiikin aineryhmä
Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma
Äidinkielen opettajain liitto